Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ για το Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας 2017-2018 έως και την Παρασκευή 13/10/2017.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης

καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. παρακάτω πίνακα, τους υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):
α) να είναι κάτοχοι:

   α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, του Ν. 4186/2013 ή του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

    α2) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

   α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει,

β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

mathiteia1a

mathiteia1b

Αναλυτικότερα διαβάστε όλη την πρόσκληση πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε με το σχολείο μας.

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα
12.00 έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.
Λόγω της πιλοτικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας, σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής οι υποψιφιοι θα μπορούν να
εγγράφονται συμπληρωνοντας το συνημμένο έντυπο αίτησης χειρόγραφα μόνο την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
και έως 14.00 στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΕΠΑ.Λ. υποδοχής θα καταχωρισουν τις
αιτισεις στο Πληροφοριακό Σύστημα έως την Πέμπτη 4/10/2018.

 

 

γ) να ζχουν αποφοιτιςει από τισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ όπωσ αντιςτοιχίηονται βάςει τθσ υπ’ αρικμ.
131149/Γ2/18-08-2014 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ι άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ι όπωσ
περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα ΢πουδϊν για το Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ.

 

Για να δείτε και να μεταφορτώσετε την πρόσκληση με την αίτηση, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.00 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.

Εξωτερικοί Ιστότοποι